SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
  4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
  5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
  6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców SERWISU INTERNETOWEGO. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w serwisie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w SERWISIE INTERNETOWYM plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest ICONIC GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Plac Bankowy 200-095 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod nr 0000621434; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: sąd rejonowy w rzeszowie, xii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, nr nip: 7941822123 oraz regon: 364610423, adres poczty elektronicznej: biuro@delivo.eu – zwana dalej „administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą SERWISU INTERNETOWEGO.

3. Dane osobowe w SERWISIE INTERNETOWYM przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „rodo” lub „rozporządzenie rodo”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

4. Korzystanie ze SERWISU INTERNETOWEGO jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze serwisu internetowego usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie serwisu internetowego oraz w REGULAMINIE i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie serwisu internetowego oraz w REGULAMINIE; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Udzielenie zgody na przetwarzanie przez ICONIC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez delivo.eu za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dobrowolne i następuje stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udzielenie zgody marketingowej może nastąpić przy rejestracji w SERWISIE INTERNETOWYM, po zalogowaniu w SERWISIE INTERNETOWYM lub przy składaniu zamówienia. Udzielona zgoda marketingowa jest bezwarunkowa i może zostać w każdej chwili cofnięta.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności, pisane wielkimi literami (np. Usługodawca, serwis internetowy, usługa elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie serwisu internetowego dostępnym na stronach SERWISU DELIVO.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych USŁUGOBIORCÓW SERWISU INTERNETOWEGO przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez administratora.

3) CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez administratora wynika z działań podejmowanych przez danego USŁUGOBIORCĘ w SERWISIE INTERNETOWYM.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w SERWISIE INTERNETOWYM w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania
danych

Podstawa prawna przetwarzania i
okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie UMOWY
PRZEWOZU lub umowy
o świadczenie usługi
elektronicznej lub
podjęcie działań na
żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed
zawarciem w/w
umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania
lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej
umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres
poczty elektronicznej; numer telefonu
kontaktowego; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W wypadku usługobiorców lub klientów
nie będących konsumentami administrator
może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
USŁUGOBIORCY.

Marketing
bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać
danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której
dane dotyczą na dalsze przetwarzanie
jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej.

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217).
Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa
nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg rachunkowych
(5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku obrotowym,
którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy), nazwa firmy oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP)
USŁUGOBIORCY.

Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń
jakie może podnosić
Administrator lub
jakie mogą być
podnoszone wobec
Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń w
stosunku do osoby, której dane dotyczą,
z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres przedawnienia
określają przepisy prawa, w
szczególności KODEKSU CYWILNEGO
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty
elektronicznej; adres dostawy (ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).
W wypadku usługobiorców lub klientów
nie będących konsumentami administrator
może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
USŁUGOBIORCY.

4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Dla prawidłowego funkcjonowania SERWISU INTERNETOWEGO, w tym dla realizacji zawieranych UMÓW PRZEWOZU możliwym jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. firm kurierskich, dostawcy oprogramowania, podmiotu obsługującego płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4. Dane osobowe USŁUGOBIORCÓW SERWISU INTERNETOWEGO mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a. przewoźnicy / firmy kurierskie / brokerzy kurierscy – w przypadku UMOWY PRZEWOZU nie świadczonej przez USŁUGODAWCĘ. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe KLIENTA wybranemu przewoźnikowi, firmie kurierskiej lub brokerowi kurierskiemu realizującemu UMOWĘ PRZEWOZU zawartą przez KLIENTA.

b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku KLIENTA, który korzysta w SERWISIE INTERNETOWYM ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe USŁUGOBIORCY wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w SERWISIE INTERNETOWYM na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez KLIENTA.

c. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym SERWISU INTERNETOWEGO i świadczonych za jego pośrednictwem USŁUG ELEKTRONICZNYCH (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe KLIENTA wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

d. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna i/lub podatkowa lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe KLIENTA wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5) PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

2. Administrator może korzystać w SERWISIE INTERNETOWYM z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia UMOWY PRZEWOZU, czy też możliwości korzystania z USŁUG ELEKTRONICZNYCH w SERWISIE INTERNETOWYM.

3. Profilowanie w SERWISIE INTERNETOWYM polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie SERWISU DELIVO, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań podejmowanych w SERWISIE INTERNETOWYM. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie SERWISU INTERNETOWEGO.

7) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę SERWISU INTERNETOWEGO (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz SERWIS INTERNETOWY). Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony SERWISU INTERNETOWEGO w następujących celach: a) identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani; b) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu internetowego.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności SERWISU INTERNETOWEGO.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz SERWIS INTERNETOWY – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu SERWISIE INTERNETOWYM. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę SERWISU INTERNETOWEGO. Administrator korzystając z powyższych usług w SERWISIE INTERNETOWYM gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających SERWIS DELIVO oraz sposób ich zachowania na stronie SERWISU INTERNETOWEGO, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, numer IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania google analytics informacji o jej aktywności na stronie SERWISU INTERNETOWEGO – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę google inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

SERWIS INTERNETOWY może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko SERWISU DELIVO.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas. Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie i wyjaśnimy, jakie możliwości daje one hour delivery oraz w jaki sposób działa nasza sieć kurierów miejskich.

Napisz do nas