Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem https://delivo.eu

DELIVO jest platformą kurierską umożliwiającą klientom zamawianie usług kurierskich na terenie miasta (obecnie działamy na terenie Warszawy, wkrótce dołączą kolejne miasta!) z opcją dostawy bezpośredniej (w ciągu godziny od złożenia zamówienia), dostawy określonej w czasie (z dowolnym momentem odbioru i nadania przesyłki nie dłuższym niż 3 lub 5 godzin) oraz dostawy określonej w czasie względem konkretnego dnia realizacji zamówienia. 

Jako usługodawca DELIVO udostępnia KLIENTOM narzędzie do zamawiania usługi KURIERA. Sama UMOWA PRZEWOZU zawierana jest przez KLIENTA z wybranym PRZEWOŹNIKIEM
i przez niego jest wykonywana. Przewoźnicy są partnerami DELIVO i jednocześnie podmiotami trzecimi w stosunku do właściciela Serwisu (z wyłączeniem usług KURIERA świadczonych przez.

DELIVO posiada również swój własny zespół KURIERÓW, którzy wykonują usługi w ramach UMOWY PRZEWOZU na rzecz KLIENTÓW.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z SERWISU INTERNETOWEGO, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zleceń, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez DELIVO.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z DELIVO, regulują w szczególności zasady korzystania z SERWISU INTERNETOWEGO, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół DELIVO

I. O nas

1. Właścicielem DELIVO jest ICONIC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621434 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7941822123, REGON 364610423, e-mail: biuro@delivo.eu, strona internetowa: https://delivo.eu/

2. USŁUGODAWCA prowadzi SERWIS INTERNETOWY oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie USŁUG ELEKTRONICZNYCH SERWISU. Obok USŁUGODAWCY w SERWISIE INTERNETOWYM występują również USŁUGOBIORCY – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do USŁUGODAWCY, które za pomocą SERWISU INTERNETOWEGO mogą korzystać z dostarczanych przez SERWIS USŁUG oraz pozostałych jego funkcjonalności.

3. Niniejszy REGULAMIN, SERWIS INTERNETOWY oraz świadczone za jego pomocą USŁUGI ELEKTRONICZNE skierowane są zarówno do przedsiębiorców jak i osób fizycznych będących konsumentami.

II. O serwisie DELIVO

1. SERWIS DELIVO jest platformą kurierską umożliwiającą KLIENTOWI składanie ZLECEŃ i zawieranie UMÓW PRZEWOZU z wybranymi PRZEWOŹNIKAMI. Składaniu ZLECEŃ służy FORMULARZ ZLECEŃ, który jest elektronicznym narzędziem udostępnionym KLIENTOM przez USŁUGODAWCĘ. 

2. Stroną UMOWY PRZEWOZU jest z jednej strony KLIENT, a z drugiej strony PRZEWOŹNIK będący podmiotem trzecim w stosunku do USŁUGODAWCY (z wyłączeniem UMÓW PRZEWOZU, których stroną – jako PRZEWOŹNIK – jest USŁUGODAWCA). PRZEWOŹNIK wykonuje UMOWĘ PRZEWOZU w zakresie swojej działalności gospodarczej.

3. USŁUGODAWCA jest odpowiedzialny za świadczenie USŁUGI SERWISU, to jest pośrednictwo w złożeniu ZLECENIA przez KLIENTA PRZEWOŹNIKOWI i zawarciu UMOWY PRZEWOZU pomiędzy KLIENTEM a PRZEWOŹNIKIEM. W przypadku UMÓW PRZEWOZU, których stroną – jako PRZEWOŹNIK – jest USŁUGODAWCA, jest on odpowiedzialny wobec KLIENTA z tytułu tej umowy według zasad przewidzianych dla PRZEWOŹNIKÓW.

4. USŁUGOBIORCA jest zobowiązany do korzystania z SERWISU INTERNETOWEGO w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej USŁUGODAWCY oraz osób trzecich. USŁUGOBIORCA zobowiązany jest do wprowadzania danych w SERWISIE INTERNETOWYM zgodnie ze stanem faktycznym.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: a) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 62.0 i wyższej, Opera w wersji 56.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 69.0 i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 44.0 i wyższej; d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 360×640, e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Java Script.

III. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w SERWISIE INTERNETOWYM w związku z realizacją postanowień niniejszego REGULAMINU jest USŁUGODAWCA. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie SERWISU INTERNETOWEGO.

2. Administrator ma prawo weryfikować poprawność danych podanych podczas rejestracji przez użytkownika. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w SERWISIE INTERNETOWYM, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w SERWISIE INTERNETOWYM plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

3. Korzystanie ze SERWISU INTERNETOWEGO jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez osoby korzystające z SERWISU INTERNETOWEGO jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SERWISIE DELIVO jest ___________________. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przy użyciu poczty elektronicznej: iodo@delivo.eu

IV. Definicje

Definicje użyte w niniejszym REGULAMINIE oznaczają:

1) APLIKACJA DLA KURIERA – aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu ustawy Prawo autorskie, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca podjęcie oraz realizację zleconych usług kurierskich przez kurierów;

2) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3) FORMULARZ ZLECENIA – interaktywny formularz dostępny w SERWISIE INTERNETOWYM umożliwiający KLIENTOWI złożenie ZLECENIA, w szczególności poprzez wybranie rodzaju przesyłki i innych dodatkowych usług wchodzących w zakres UMOWY PRZEWOZU;

4) INDYWIDUALNE KONTO NADAWCY (również SKARBONKA) – SERWIS INTERNETOWY udostępnia możliwość dokonania przez KLIENTA wpłaty na swoje INDYWIDUALNE KONTO NADAWCY (w ramach istniejącego KONTA KLIENTA) tytułem przyszłych płatności za USŁUGI SERWISU;

5) KLIENT (również USŁUGOBIORCA lub NADAWCA) – a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; b) osoba prawna; albo c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć UMOWĘ PRZEWOZU z KURIEREM lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z USŁUGI ELEKTRONICZNEJ;

5) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360);

6) KONTO KLIENTA – USŁUGA ELEKTRONICZNA, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasłem podanym przez USŁUGOBIORCĘ, będąca zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym USŁUGODAWCY, w którym gromadzone są dane podawane przez USŁUGOBIORCĘ oraz informacje o złożonych oraz zrealizowanych przez niego ZLECENIACH, dedykowana zarówno PRZEWOŹNIKOM jak i NADAWCOM;

7) KURIER (również PRZEWOŹNIK) – podmiot trzeci w stosunku do USŁUGODAWCY (z wyłączeniem przypadków kiedy USŁUGODAWCA samodzielnie zawiera UMOWĘ PRZEWOZU z KLIENTEM) będący stroną UMOWY PRZEWOZU, wskazany na stronie SERWISU INTERNETOWEGO w trakcie składania ZLECENIA. Zarówno KURIER jak i USŁUGODAWCA każdorazowo zawiera i realizuje UMOWĘ PRZEWOZU w zakresie swojej działalności gospodarczej;

8) NADAWCA – zobacz KLIENT;

8) NEWSLETTER – USŁUGA ELEKTRONICZNA, świadczona przez USŁUGODAWCĘ za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), umożliwiająca korzystającym z niej USŁUGOBIORCOM automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji NEWSLETTERA zawierającego informację o nowościach i promocjach w SERWISIE INTERNETOWYM oraz ewentualną ofertę handlową w rozumieniu KODEKSU CYWILNEGO;

9) PICKUP – opłata naliczana jednorazowo po złożeniu ZAMÓWIENIA, dotycząca podjazdu KURIERA pod adres odbioru przesyłki wskazany przez NADAWCĘ;

10) PRZEWOŹNIK – zobacz KURIER;

10) REGULAMIN – regulamin SERWISU INTERNETOWEGO;

11) REGULAMIN KURIERA – regulamin KURIERÓW współpracujących z USŁUGODAWCĄ określający ogólne warunki świadczenia UMOWY PRZEWOZU. Regulaminy są dostępne w SERWISIE INTERNETOWYM, a także na stronach internetowych poszczególnych KURIERÓW;

11) SERWIS DELIVO – zobacz SERWIS INTERNETOWY;

10) SERWIS INTERNETOWY (również SERWIS DELIVO) – internetowy hub usług kurierskich prowadzony przez USŁUGODAWCĘ pod marką DELIVO na stronie https://delivo.eu/;

11) SKARBONKA – zobacz INDYWIDUALNE KONTO NADAWCY;

11) UMOWA PRZEWOZU – umowa odpłatnego świadczenia usług dotyczących przewiezenia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) przez KURIERA, wykonywana w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa i na warunkach w niej określonych. Zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym ZLECENIEM przez KLIENTA oraz na warunkach zawartych w niniejszym REGULAMINIE i REGULAMINIE KURIERA;

11) UMOWA WSPÓŁPRACY – umowa zawarta poza SERWISEM INTERNETOWYM pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM określająca odrębne w odniesieniu do REGULAMINU warunki współpracy, w szczególności w zakresie płatności tytułem USŁUG SERWISU. W zakresie nieuregulowanym UMOWĄ WSPÓŁPRACY zastosowanie znajduje niniejszy REGULAMIN;

11) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez USŁUGODAWCĘ na rzecz USŁUGOBIORCY za pośrednictwem SERWISU INTERNETOWEGO zgodnie z REGULAMINEM;

12) USŁUGA SERWISU – usługa pośrednictwa w złożeniu ZLECENIA przez KLIENTA KURIEROWI i zawarcia UMOWY PRZEWOZU pomiędzy KLIENTEM i KURIEREM świadczona przez USŁUGODAWCĘ;

12) USŁUGOBIORCA – zobacz KLIENT;

11) USŁUGODAWCA – ICONIC GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000621434, NIP 7941822123, REGON 364610423;

12) ZLECENIE – oświadczenie woli KLIENTA składane za pomocą FORMULARZA ZLECENIA zmierzające bezpośrednio do zawarcia UMOWY PRZEWOZU z KURIEREM za pośrednictwem USŁUGODAWCY.

V. Złożenie ZLECENIA i zawarcie UMOWY PRZEWOZU

1. USŁUGODAWCA w ramach USŁUGI SERWISU świadczy odpłatne pośrednictwo w złożeniu ZLECENIA przez KLIENTA PRZEWOŹNIKOWI i zawarcia UMOWY PRZEWOZU pomiędzy KLIENTEM i PRZEWOŹNIKIEM.

2. USŁUGODAWCA może w niektórych przypadkach samodzielnie świadczyć usługi PRZEWOŹNIKA i być stroną UMOWY PRZEWOZU zawartej z KLIENTEM.

3. Do złożenia ZLECENIA przez KLIENTA wymagane jest uprzednie zalogowanie się na KONTO KLIENTA w SERWISIE INTERNETOWYM. W ramach KONTA KLIENTA dostępne są informacje o złożonych ZLECENIACH w SERWISIE INTERNETOWYM.

4. Zawarcie UMOWY PRZEWOZU następuje według następującego modelu:

a) KLIENT składa ZLECENIE na przesyłkę (przycisk „Nowa przesyłka” w KONCIE KLIENTA) i inne usługi mające być przedmiotem UMOWY PRZEWOZU zgodnie z niniejszym REGULAMINEM oraz REGULAMINEM KURIERA za pomocą FORMULARZA ZLECENIA.

ZLECENIE jest weryfikowane pod kątem prawidłowości wprowadzonych danych. Przed złożeniem ZLECENIA istnieje możliwość wyceny przesyłki po wprowadzeniu przynajmniej kodu pocztowego NADAWCY oraz odbiorcy przesyłki.

b) ZLECENIE składane za pomocą FORMULARZA ZLECENIA powinno zawierać, wymagane w danym przypadku: dane NADAWCY i odbiorcy przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru – ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące przesyłki (w zależności od wybranego PRZEWOŹNIKA – rodzaj przesyłki, ilość przesyłek, wymiary przesyłki/ek, waga przesyłki, cechy szczególne przesyłki), opcje dodatkowe (w zależności od wybranego PRZEWOŹNIKA i rodzaju przesyłki – zawartość przesyłki, kwota pobrania, numer rachunku bankowego do zwrotu pobrania, kwota ubezpieczenia przesyłki, zwrot zatwierdzonych dokumentów, godzina odbioru przesyłki, awizacja telefoniczna odbioru, awizacja telefoniczna dostarczenia, dostawa do rąk własnych, potwierdzenie doręczenia – SMS), dodatkowe informacje dla Kuriera.

c) KLIENT zobowiązany jest podawać dane dotyczące przesyłki zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie przez KLIENT wymiarów, wagi przesyłki lub innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym może rodzić obowiązek zapłaty dodatkowych kosztów zgodnie z REGULAMINEM KURIERA obsługującego przesyłkę, chyba, że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które KLIENT odpowiedzialności nie ponosi.

d) ZLECENIE składane przez KLIENTA powinno być zgodne z REGULAMINEM KURIERA wybranego przez KLIENTA. W przypadku braku zgodności KURIER może odmówić lub wstrzymać realizację ZLECENIA zgodnie ze swoim REGULAMINEM KURIERA. W takim przypadku KLIENT ma możliwość bezpośredniego kontaktu z KURIEREM w celu ustalenia dalszej realizacji UMOWY PRZEWOZU. USŁUGODAWCA w ramach USŁUGI SERWISU zapewnia KLIENTOWI niezbędne wsparcie w prawidłowej realizacji UMOWY PRZEWOZU.

e) Po złożeniu ZLECENIA (kliknięcie przycisku „Zamów kuriera” w FORMULARZU ZLECENIA) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta UMOWA PRZEWOZU pomiędzy KLIENTEM, a PRZEWOŹNIKIEM.

f) Z chwilą zawarcia UMOWY PRZEWOZU przez KLIENTA będącego konsumentem, a przed jej wykonaniem KLIENT ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy, które to prawo nie przysługuje KLIENTOWI w sytuacji spełnienia USŁUGI PRZEWOZU przez KURIERA lub USŁUGODAWCĘ.

g) Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia ZLECENIA do realizacji następuje poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w KONCIE KLIENTA oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez KLIENTA.

h) Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej UMOWY PRZEWOZU następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego REGULAMINU na stronie SERWISU DELIVO oraz (2) przesłanie wiadomości o którym mowa w punkcie V.4 lit. f) REGULAMINU.

i) Prawidłowo złożone ZLECENIE automatycznie pojawia się na mapie w SERWISIE INTERNETOWYM oraz zostaje udostępnione w APLIKACJI MOBILNEJ w celu wykonania ZLECENIA przez PRZEWOŹNIKA. 

j) Jeżeli w określonym czasie od pojawienia się ZLECENIA w APLIKACJI MOBILNEJ żaden z KURIERÓW nie będzie w stanie podjąć się wykonania zamówionej usługi lub z innych przyczyn nie podejmie się jej wykonania ZLECENIE przestaje być widoczne w APLIKACJI MOBILNEJ, a KLIENT, który zamówił dane ZLECENIE otrzymuje wiadomość z zapytaniem o dalszą chęć wykonania usługi. W przypadku wyrażenia przez KLIENTA chęci dalszego wykonania usługi ZLECENIE jest ponownie aktywowane i tym samym staje się widoczne w APLIKACJI MOBILNEJ dla wszystkich KURIERÓW. W przypadku anulowania ZLECENIA przez KLIENTA środki zostają automatycznie zwrócone na INDYWIDUALNE KONTO NADAWCY w SERWISIE DELIVO i mogą być wykorzystane ponownie.

k) Wskazana osoba kontaktowa (zarówno po stronie NADAWCY jak i odbiorcy) powinna być dostępna pod wskazanym numerem telefonu w przypadku, gdy kontakt telefoniczny i podanie kodu odbioru jest wymagany do zakończenia usługi. Brak osoby kontaktowej lub brak kontaktu z osobą kontaktową może wiązać się z dodatkowym obciążeniem NADAWCY kwotą zgodną z REGULAMINEM KURIERA lub jego cennikiem.

VI. Odstąpienie od UMOWY PRZEWOZU i USŁUGI SERWISU przez KLIENTA

1. Po zawarciu UMOWY PRZEWOZU i USŁUGI SERWISU KLIENT niebędący konsumentem (będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) nie posiada prawa do odstąpienia od zawartej umowy, chyba że USŁUGODAWCA lub KURIER wyrazi na to zgodę.

2. W przypadku KLIENTA będącego konsumentem i chęci odstąpienia przez niego od UMOWY PRZEWOZU i USŁUGI SERWISU na innej podstawie niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odstąpienie takie jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu przez KLIENTA jego warunków z USŁUGODAWCĄ lub KURIEREM.

VII. Terminy realizacji

1. Korzystanie z SERWISU DELIVO możliwe jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. ZLECENIA są realizowane pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem w godzinach 9:00-17:00 wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

2. Termin realizacji UMOWY PRZEWOZU wynika z wybranego rodzaju usługi:

Delivo Express 1h – doręczenie z bardzo krótkim terminem realizacji, minimalny czas to 30 minut od zamówienia usługi;

Delivo Comfort 3h – doręczenie ze standardowym terminem realizacji, minimalny czas to 2-4h od zamówienia usługi;

Delivo Eco 5h – doręczenie z dłuższym okresem realizacji, minimalny czas to 5-6h od zamówienia usługi.

3. Jeżeli KURIER nie wywiąże się z doręczenia przesyłki w gwarantowanym czasie w ramach wybranej usługi KLIENT otrzyma rabat. Będzie on równowartością różnicy ceny za daną usługę w porównaniu do usługi, w której czasie realizacji KURIER faktycznie zrealizował usługę. Odpowiednie środki zostaną zwrócone KLIENTOWI na INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA.

4. Początek biegu terminu realizacji UMOWY PRZEWOZU następuje w momencie kliknięcia przez NADAWCĘ przycisku „Zamów kuriera” w FORMULARZU ZLECENIA.

VIII. Odpłatność i opłaty dodatkowe

1. Korzystanie z USŁUGI SERWISU jest odpłatne i obejmuje ono także wynagrodzenie należne PRZEWOŹNIKOWI tytułem zawartej UMOWY PRZEWOZU, w tym także dodatkowe koszty zgodnie z REGULAMINEM KURIERA mogące powstać w wyniku podania przez KLIENTA danych dotyczących przesyłki niezgodnie ze stanem faktycznym.

2. KLIENT jest zobowiązany do uiszczenia kosztów tytułem USŁUGI SERWISU, który to obowiązek powstaje w momencie zawarcia UMOWY PRZEWOZU.

3. Wszelkie koszty USŁUG SERWISU uwidocznione w SERWISIE DELIVO podane są w złotych polskich i zawierają wymagane prawem podatki. O łącznych kosztach USŁUG SERWISU, a także o ewentualnych innych kosztach, a w przypadku gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, KLIENT jest informowany na stronie SERWISU INTERNETOWEGO w trakcie składania ZLECENIA za pomocą FORMULARZA ZLECENIA przed wyrażeniem oświadczenia woli w zakresie zawarcia UMOWY PRZEWOZU.

4. Płatność tytułem USŁUG SERWISU dokonywana jest na rzecz USŁUGODAWCY, który przekazuje PRZEWOŹNIKOWI należne mu wynagrodzenie tytułem zawartej UMOWY PRZEWOZU.

5. Poniżej wskazane są sposoby płatności dla KLIENTÓW nie posiadających UMOWY WSPÓŁPRACY:

a) płatność za pomocą środków KLIENTA dostępnych w ramach SERWISU INTERNETOWEGO po dokonaniu uprzedniej wpłaty na INDYWIDUALNE KONTO NADAWCY (SKARBONKA);

b) BLIK – system płatności mobilnej udostępniony przez bank KLIENTA. Obsługę płatności BLIK zapewnia spółka Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, NIP 5213664494, REGON 147055889 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493783, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wraz z danym bankiem KLIENTA;

c) rozliczenie transakcji płatnościami elektronicznymi tpay (kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem elektronicznym, BLIK, tpay raty, SEPA Euro Payment), których obsługę prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Andersa 3, 61-894 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS wraz z danym bankiem KLIENTA.

6. Rozpoczęcie realizacji UMOWY PRZEWOZU jest uzależnione od dokonania płatności przez KLIENTA.

7. W związku z realizacją ZLECENIA przez PRZEWOŹNIKA mogą pojawić się dodatkowe opłaty wynikające z danej sytuacji faktycznej. W szczególności KLIENT może być obciążony opłatą PICKUP w wysokości zgodnej z cennikiem usług danego PRZEWOŹNIKA. Opłata PICKUP wymagana jest w przypadku, gdy KURIER zgodnie ze ZLECENIEM przyjedzie pod wskazany przez KLIENTA adres odbioru przesyłki, a przekazanie przesyłki nie dojdzie do skutku z powodu jej braku lub nieobecności NADAWCY. Możliwym jest nałożenie opłaty dodatkowej z tytułu opóźnienia w wydaniu przesyłki po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania KURIERA, o którym mowa w punkcie X.5 lit. b) REGULAMINU.

8.  W przypadku, gdy po przyjeździe KURIERA zgodnie ze ZLECENIEM pod wskazany przez KLIENTA adres odbioru przesyłki okaże się, że wymiary podane przez NADAWCĘ różnią się od faktycznych wymiarów przesyłki KURIER może:

a) odmówić realizacji ZLECENIA – w takim przypadku NADAWCA przesyłki zostanie obciążony opłatą PICKUP;

b) poprosić o korektę wymiarów oraz podpis NADAWCY na liście przewozowym z uzupełnionymi faktycznymi wymiarami przesyłki, co będzie skutkować doliczeniem dodatkowych kosztów związanych z realizacją przesyłki o innych wymiarach, według cennika usług danego PRZEWOŹNIKA.

9. W przypadku nieudanej próby doręczenia przesyłki z powodu nieobecności odbiorcy pod wskazanym przez NADAWCĘ adresem (lub gdy adres jest błędny), KURIER może zadecydować o:

a) zwrocie przesyłki do NADAWCY co skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% pierwotnej opłaty za przesyłkę;

b) podjęciu próby kontaktu z NADAWCĄ celem ustaleniu innego adresu doręczenia – dodatkowa opłata za przekierowanie przesyłki naliczana jest według cennika usług danego PRZEWOŹNIKA.

10. Jeżeli NADAWCA zdecyduje o korekcie adres doręczenia po skutecznym odbiorze przesyłki przez KURIERA, doliczana jest opłata zgodna z faktycznie przebytym dystansem i wagą przesyłki niemniej niż 25 PLN netto.

IX. List przewozowy

1. USŁUGODAWCA udostępnia KLIENTOWI list przewozowy zgodnie z początkiem biegu terminu realizacji UMOWY PRZEWOZU wskazanym w punkcie VII.4 REGULAMINU.

2. Do samej realizacji ZLECENIA list przewozowy nie jest wymagany (z wyłączeniem przesyłek nadawanych do urzędów publicznych – wówczas list przewozowy jest obowiązkowy). Kod odbioru przesyłki dostępny jest liście przewozowym wygenerowanym w SERWISIE DELIVO podczas składania ZLECENIA. W niektórych sytuacjach NADAWCA może zostać poproszony przez KURIERA o podanie kodu odbioru w momencie odbioru przesyłki.

3. Celem zakończenia ZLECENIA KURIER po uzyskaniu podpisu odbiorcy wykonuje zdjęcie podpisanego LISTU PRZEWOZOWEGO i przesyła plik do APLIKACJI DLA KURIERA. Innym sposobem zakończenia ZLECENIA jest podanie KURIEROWI przez odbiorcę 6-cyfrowego kodu doręczenia. Wpisanie przez PRZEWOŹNIKA w APLIKACJI DLA KURIERA kodu doręczenia automatycznie kończy proces doręczenia.

4. USŁUGODAWCA i KURIER nie ponoszą odpowiedzialności za różnice w liście przewozowym wystawionym samodzielnie przez Klienta lub Kuriera, w przypadku gdy Klient nie skorzystał z listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność treści listu przewozowego wystawionego samodzielnie lub przez Kuriera z listem przewozowym udostępnionym mu przez Usługodawcę (w szczególności dotyczy to danych nadawcy i odbiorcy oraz dodatkowych wskazań i oświadczeń dotyczących przesyłki – na przykład opcji pobrania).

X. Obowiązki KLIENTA w związku z UMOWĄ PRZEWOZU

1. KLIENT będący stroną UMOWY PRZEWOZU obowiązany jest do zapłaty ceny z jej tytułu oraz zwrotu wydatków i opłat, które KURIER poczynił lub poniósł w celu należytego wykonania UMOWY PRZEWOZU zgodnie ze ZLECENIEM KLIENTA. O łącznych kosztach usługi, a także o ewentualnych kosztach dodatkowych, a gdy nie można ustalić tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, KLIENT jest informowany na stronie SERWISU INTERNETOWEGO w trakcie składania ZLECENIA za pomocą FORMULARZA ZLECENIA – przed zawarciem UMOWY PRZEWOZU.

2. KLIENT obowiązany jest do zapłaty jakie poniósł USŁUGODAWCA lub KURIER na skutek wskazania przez KLIENTA w ZLECENIU danych niezgodnych ze stanem faktycznym, chyba że podanie tych danych było następstwem okoliczności, za które KLIENT odpowiedzialności nie ponosi.

3. Płatności o których mowa w punkcie 1 i 2 powyżej REGULAMINU dochodzone są od KLIENTA przez USŁUGODAWCĘ w ramach USŁUGI SERWISU.

4. KLIENT obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem SERWISU INTERNETOWEGO przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 756).

5. KLIENT obowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu UMOWY PRZEWOZU, w szczególności obowiązany jest do:

a) podania w ZLECENIU danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie rodzaju, wagi i wymiarów przesyłki oraz miejsca dostawy,

b) przygotowania przesyłki do przewozu, wydania i załadunku osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią KURIEROWI właściwie zapakowanej przesyłki (to jest w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia) pod wskazanym w ZLECENIU adresem (czas oczekiwania przez KURIERA na wydanie przesyłki wynosi maksymalnie 15 minut),

c) wydrukowania, umieszczenia trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią KURIEROWI listu przewozowego udostępnionego mu przez USŁUGODAWCĘ,

d) zawiadomienia w miarę możliwości odbiorcy o planowanej przesyłce, w tym o obowiązku zapewnienia, w razie takiej konieczności, warunków do rozładunku przesyłki,

e) poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od KURIERA protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,

f) poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od KURIERA niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, protokolarnego ustalenia stanu przesyłki, jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,

g) wydania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią KURIEROWI wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.

XI. USŁUGI ELEKTRONICZNE dostępne w SERWISIE DELIVO oraz ich reklamacje

1. USŁUGAMI ELEKTRONICZNYMI świadczonymi nieodpłatnie przez USŁUGODAWCĘ są: FORMULARZ ZLECENIA, KONTO KLIENTA oraz NEWSLETTER.

2. Złożenie ZLECENIA za pomocą FORMULARZA ZLECENIA następuje po wykonaniu łącznie dwóch kroków: (a) wypełnienie FORMULARZA ZLECENIA dostępnego na stronie SERWISU DELIVO; (b) kliknięcie przycisku „Zamów kuriera” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych przez KLIENTA danych (należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie delivo.eu). W FORMULARZU ZLECENIA niezbędne jest podanie przez KLIENTA danych wskazanych w punkcie V.4 lit. b) REGULAMINU.

3. Usługa FORMULARZ ZLECENIA świadczona jest nieodpłatnie, niemniej jednak w przypadku zawarcia UMOWY PRZEWOZU w wyniku złożenia ZLECENIA KLIENT jest zobowiązany do dokonania płatności tytułem USŁUGI SERWISU na zasadach zawartych w REGULAMINIE. Usługa FORMULARZ ZLECENIA ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą złożenia ZLECENIA za jego pośrednictwem albo z chwilą zaprzestania składania ZLECENIA za jego pośrednictwem przez USŁUGOBIORCĘ.

3. Korzystanie z usługi KONTO KLIENTA możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kroków: (a) wypełnienie formularza rejestracji po uprzednim wyborze „Rejestracja konta prywatnego”/”Rejestracja konta firmowego”, (b) kliknięcie przycisku „Załóż konto” oraz (c) potwierdzenie zamiaru utworzenia KONTA KLIENTA poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Dla kliknięcia przycisku „Załóż konto” wymagane jest oświadczenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), że KLIENT zapoznał się i akceptuje niniejszy REGULAMIN oraz oświadczenie o akceptacji przekazywania danych osobowych KURIEROWI celem realizacji usługi przewozowej.

4. Po aktywacji KONTA KLIENTA (zobacz punkt 3 lit. c) powyżej), po zalogowaniu, KLIENT będzie poproszony o podanie niezbędnych danych do prawidłowego świadczenia USŁUGI ELEKTRONICZNEJ KONTO KLIENTA.

5. W przypadku wyboru opcji „Konto prywatne” niezbędne jest, dla prawidłowego działania KONTA KLIENTA, podanie: (a) imię i nazwisko; (b) adres e-mail NADAWCY i adres e-mail do przesyłania faktur; (c) numer telefonu NADAWCY; (d) dane adresowe: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj; (e) dane do faktury.

6. W przypadku wyboru opcji „Konto firmowe” niezbędne jest, dla prawidłowego działania KONTA KLIENTA, podanie: (a) pełna nazwa firmy; (b) imię i nazwisko; (c) adres e-mail NADAWCY i adres e-mail do przesyłania faktur; (d) numer telefonu NADAWCY; (e) dane adresowe: ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj; (f) dane do faktury.

7. Usługa KONTO KLIENTA świadczona jest nieodpłatnie, niemniej jednak w przypadku zawarcia UMOWY PRZEWOZU w trakcie korzystania z KONTA KLIENTA KLIENT jest zobowiązany do dokonania płatności tytułem USŁUGI SERWISU na zasadach zawartych w REGULAMINIE. Usługa KONTO KLIENTA jest świadczona przez czas nieoznaczony. USŁUGOBIORCA ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny (rezygnacji z) usunięcia KONTA KLIENTA poprzez wysłanie stosownego żądania do USŁUGODAWCY, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@delivo.eu lub też pisemnie na adres: ICONIC GROUP Sp. z o.o., Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa.

8.  Korzystanie z usługi NEWSLETTER następuje po podaniu we właściwym formularzu widocznym w SERWISIE DELIVO (https://delivo.eu/o-nas/) adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje NEWSLETTERA, wyrażenie zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA i informacji handlowych od ICONIC GROUP Sp. z o.o. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz kliknięcie przycisku „Zapisuję się”. Usługę NEWSLETTERA można subskrybować również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania KONTA KLIENTA – w takim przypadku USŁUGOBIORCA zostaje zapisany do usługi NEWSLETTERA z chwilą utworzenia KONTA KLIENTA.

9. Usługa NEWSLETTER świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony na zasadach zawartych w REGULAMINIE. USŁUGOBIORCA ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z NEWSLETTERA poprzez wysłanie stosownego żądania do USŁUGODAWCY, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@delivo.eu lub też pisemnie na adres: ICONIC GROUP Sp. z o.o., Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa.

10. USŁUGOBIORCA obowiązany jest do korzystania z USŁUG ELEKTRONICZNYCH w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej USŁUGODAWCY oraz osób trzecich. USŁUGOBIORCA zobowiązany jest, przy korzystaniu z USŁUG ELEKTRONICZNYCH, do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. USŁUGOBIORCĘ obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11. Reklamacje związane ze świadczeniem USŁUG ELEKTRONICZNYCH przez USŁUGODAWCĘ oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem SERWISU DELIVO (z wyłączeniem procedury reklamacji UMOWY PRZEWOZU wskazanej w punkcie XII REGULAMINU) składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@delivo.eu lub też pisemnie na adres: ICONIC GROUP Sp. z o.o., Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa. Czas rozpatrzenia reklamacji przez USŁUGODAWCĘ wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia reklamacji.

XII. Reklamacje UMOWY PRZEWOZU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności KURIERA względem KLIENTA tytułem UMOWY PRZEWOZU są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w KODEKSIE CYWILNYM oraz w REGULAMINIE KURIERA.

2. Reklamacje związane z UMOWĄ PRZEWOZU KLIENT może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@delivo.eu lub też pisemnie na adres: ICONIC GROUP Sp. z o.o., Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa. Czas rozpatrzenia reklamacji przez ICONIC GROUP Sp. z o.o. wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia reklamacji.

XIII. Odstąpienie od UMOWY PRZEWOZU

1. Przedmiotowa część REGULAMINU ma zastosowanie jedynie do KLIENTÓW będących konsumentami.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287), w szczególności w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.

3. Z zastrzeżeniem punktu XIII.2 REGULAMINU konsument, który zawarł UMOWĘ PRZEWOZU na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od UMOWY PRZEWOZU, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w UMOWIE PRZEWOZU ceny lub wynagrodzenia.

4. Bieg terminu do odstąpienia od UMOWY PRZEWOZU rozpoczyna się od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.

5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone bezpośrednio u KURIERA lub KLIENT będący konsumentem może skorzystać ze swojego prawa za pośrednictwem USŁUGODAWCY. W tym ostatnim przypadku oświadczenie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@delivo.eu lub też pisemnie na adres: ICONIC GROUP Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

6. Załącznik nr 1 niniejszego REGULAMINU stanowi wzór formularza odstąpienia od umowy. Prosimy o wydrukowanie go i wypełnienie w przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, będzie składane pisemnie na adres USŁUGODAWCY.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Przedmiotowa część REGULAMINU ma zastosowanie jedynie do KLIENTÓW będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez KLIENTA będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XV. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Przedmiotowa część REGULAMINU ma zastosowanie jedynie do KLIENTÓW niebędących konsumentami.

2. W przypadku opóźnienia w płatności USŁUGODAWCA i KURIER zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie KLIENTA żadnych roszczeń w stosunku do KURIERA i USŁUGODAWCY.

3. USŁUGODAWCY i KURIEROWI przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY PRZEWOZU i USŁUGI SERWISU zawartej z KLIENTEM niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od danej umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie KLIENTA niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do USŁUGODAWCY i KURIERA.

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z USŁUGĄ SERWISU lub UMOWĄ PRZEWOZU, KLIENT nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

5. W przypadku KLIENTÓW nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie ZLECENIA oraz UMOWY PRZEWOZU z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego ZLECENIA lub właściwej umowy.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez SERWIS DELIVO są w języku polskim.

2. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji USŁUGI SERWISU przez USŁUGODAWCĘ lub UMOWY PRZEWOZU przez KURIERA nie będą stanowiły podstawy dla KLIENTA do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które USŁUGODAWCA lub KURIER nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.

3. USŁUGODAWCA i KURIER ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy REGULAMIN KURIERA przewiduje inne ograniczenia, to wysokość odpowiedzialności ograniczona jest zgodnie z REGULAMINEM KURIERA. USŁUGODAWCA i KURIER ponosi odpowiedzialność wobec KLIENTA tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych USŁUG ELEKTRONICZNYCH, zmiany dotyczące KURIERÓW itp. – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego REGULAMINU.

5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego REGULAMINU umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie USŁUGI ELEKTRONICZNEJ – KONTO KLIENTA) zmieniony regulamin wiąże USŁUGOBIORCĘ, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest USŁUGOBIORCA został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana REGULAMINU skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych USŁUGOBIORCA będący konsumentem ma prawo odstąpienia od danej umowy.

6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego REGULAMINU umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. UMOWA PRZEWOZU) zmiany REGULAMINU nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych USŁUGOBIORCÓW będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian REGULAMINU, w szczególności zmiany te nie będą miały wpływu na już składane lub złożone ZLECENIA oraz zawarte, realizowane lub wykonane UMOWY PRZEWOZU.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy Prawo przewozowe, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dos-

tępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadcze-

nie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – REGULAMINY KURIERÓW

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych w REGULAMINIE lub SERWISIE DELIVO!

Zapraszamy do współpracy,

Zespół DELIVO

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas. Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie i wyjaśnimy, jakie możliwości daje one hour delivery oraz w jaki sposób działa nasza sieć kurierów miejskich.

Napisz do nas