Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://delivo.eu (dalej jako: „DELIVO”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).

DELIVO jest platformą kurierską umożliwiającą klientowi zamawianie usług kurierskich na terenie miasta z opcją dostawy bezpośredniej (w ciągu godziny od złożenia zamówienia), dostawy określonej w czasie (z dowolnym momentem odbioru i nadania przesyłki nie dłuższym niż 4 lub 6 godzin) oraz dostawy określonej w czasie względem konkretnego dnia realizacji zamówienia. W celu realizacji usługi przewozu przez kuriera dedykowana im jest specjalna aplikacja mobilna. Jako usługodawca DELIVO udostępnia Klientom narzędzie do zamawiania usługi kuriera. Sama Umowa Przewozu zawierana jest przez Klienta z wybranym przewoźnikiem i przez niego jest wykonywana. Przewoźnicy są partnerami DELIVO i jednocześnie podmiotami trzecimi w stosunku do właściciela Serwisu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zleceń, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez DELIVO.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z DELIVO, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół DELIVO

1) O NAS

 1. Właścicielem DELIVO jest P2 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Trzebownisku (adres siedziby: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621434; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 7941822123 oraz REGON: 364610423, adres poczty elektronicznej: biuro@delivo.eu.
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług oraz pozostałych jego funkcjonalności.
 3. Niniejszy Regulamin, Serwis Internetowy oraz świadczone za jego pomocą Usługi Elektroniczne skierowane są zarówno do przedsiębiorców jak i do konsumentów.

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. APLIKACJA DLA KURIERA, APLIKACJA DLA KURIERA DELIVO– Aplikacja mobilna (oprogramowanie na urządzenia mobilne wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) umożliwiająca podjęcie oraz realizację zleconych usług kurierskich przez kurierów.
 3. DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (ograniczenie nie dotyczy niedziel).
 4. FORMULARZ ZLECENIA– Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zlecenia, w szczególności poprzez wybranie rodzaju przesyłki i innych dodatkowych usług wchodzących w zakres Umowy Przewozu.
 5. KLIENT, USŁUGOBIORCA– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Przewozu z Kurierem lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 6. KODEKS CYWILNY– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. KONTO KLIENTA– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych oraz realizowanych przez niego Zleceniach, dedykowana zarówno przewoźnikom jak i nadawcom.
 8. PRZEWOŹNIK– podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Przewozu i wskazany na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania Zlecenia. Kurier każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej.
 9. PRAWO PRZEWOZOWE– ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.).
 10. NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 11. REGULAMIN– niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 12. REGULAMIN KURIERA– regulamin Kuriera określający ogólne warunki Umowy Przewozu. Regulamin kurierów współpracujących z DELIVO dostępny jest w Serwisie Internetowym, a także na stronach internetowych Kurierów oraz wskazane są w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS DELIVO– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://delivo.eu.
 14. UMOWA PRZEWOZU– umowa o odpłatne świadczenie usług dotyczących przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) przez Kuriera wykonywana w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa i na warunkach w niej określonych. Umowa Przewozu zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zleceniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Kuriera.
 15. UMOWA WSPÓŁPRACY– umowa zawarta poza Serwisem Internetowym pomiędzy Usługodawcą i Klientem określająca odrębne w odniesieniu do Regulaminu warunki współpracy, w szczególności w zakresie płatności tytułem Usług Serwisu. W zakresie nieuregulowanym Umową Współpracy zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 17. USŁUGA SERWISU, USŁUGA– usługa pośrednictwa w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem świadczona przez Usługodawcę.
 18. USŁUGODAWCA– P2 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Trzebownisku (adres siedziby: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000621434; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy W Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 7941822123 oraz REGON: 364610423, adres poczty elektronicznej: biuro@delivo.eu.
 19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 20. ZLECENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zlecenia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Przewozu z Kurierem za pośrednictwem Usługodawcy.
 21. INDYWIDUALNE KONTO NADAWCY, SKARBONKA – SERWIS DELIVO udostępnia możliwość dokonania przez Klienta przedpłaty na indywidualne konto Klienta w Serwisie tytułem przyszłych płatności za Usługi Serwisu.
 22. PICKUP – obowiązkowa opłata, naliczana jednorazowo po złożeniu zamówienia, która dotyczy podjazdu kuriera pod adres odbioru przesyłki wskazany przez nadawcę.

3) O SERWISIE DELIVO

 1. DELIVO jest platformą kurierską umożliwiającą Klientowi składanie Zleceń i zawieranie Umów Przewozu z wybranymi Przewoźnikami, którzy poprzez panel przewoźnika dodają konkretnych kurierów realizujących Zlecenia. Usługodawca DELIVO udostępnia Klientom Formularz Zleceń, które jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Przewozu jest z jednej strony Klient, a z drugiej Przewoźnik będący podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Sam Przewoźnik wykonuje Umowę Przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usługi Serwisu, to jest za pośrednictwo w złożeniu Zlecenia przez Klienta Przewoźnikowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem, a Przewoźnikiem.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 62.0 i wyższej, Opera w wersji 56.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 69.0 i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 44.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 360×640, (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Java Script.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Administrator ma prawo weryfikować poprawność danych podanych podczas rejestracji przez użytkownika. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) ZŁOŻENIE ZLECENIA, ZAWARCIE UMOWY PRZEWOZU

 1. Usługodawca w ramach Usługi Serwisu świadczy odpłatne pośrednictwo w złożeniu Zlecenia przez Klienta Przewoźnikowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Przewoźnikiem. Poniżej przedstawione są kolejne etapy wchodzące w zakresie Usługi Serwisu, to jest złożenie Zlecenia przez Klienta oraz zawarcie Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Przewoźnikiem.
 2. Do złożenia Zlecenia przez Klienta niezbędne jest uprzednie zalogowanie się na Konto Klienta w Serwisie Internetowym. W ramach Konta, Klient ma dostęp do informacji o złożonych Zleceniach w Serwisie Internetowym.
 3. Zawarcie Umowy Przewozu między Klientem i Przewoźnikiem ma przebieg według następującego schematu:

1) Klient składa Zlecenie na przesyłkę i inne usługi mające być przedmiotem Umowy Przewozu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Kuriera za pomocą Formularza Zlecenia. Zlecenie podlega weryfikacji pod kątem prawidłowości danych.
2) Po złożeniu Zlecenia (kliknięcie przez Klienta pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w Formularzu Zlecenia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa Przewozu pomiędzy Klientem, a Przewoźnikiem.

Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zlecenia do realizacji następuje poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w odpowiedniej zakładce Konta Klienta – w przypadku Klienta zalogowanego na Konto Klienta oraz dodatkowo potwierdzenie zostaje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zlecenie pojawia się na mapie i oczekuje na podjęcie się realizacji przez kuriera w momencie opłacenia.

 1. Zlecenie składane za pomocą Formularza Zlecenia powinno zawierać co najmniej – zgodnie z informacjami podanym na stronie Serwisu Internetowego: dane nadawcy i odbiorcy przesyłki (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres nadania i odbioru – ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego), dane dotyczące przesyłki (w zależności od wybranego Kuriera -rodzaj przesyłki, ilość przesyłek, wymiary przesyłki/ek, waga przesyłki, cechy szczególne przesyłki), opcje dodatkowe (w zależności od wybranego przewoźnika i rodzaju przesyłki -zawartość przesyłki, kwota pobrania, numer rachunku bankowego do zwrotu pobrania, kwota ubezpieczenia przesyłki, zwrot zatwierdzonych dokumentów, godzina odbioru przesyłki, awizacja telefoniczna odbioru, awizacja telefoniczna dostarczenia, dostawa do rąk własnych), dodatkowe informacje dla Kuriera.
 2. Osoba kontaktowa zarówno po stronie nadawcy jak i odbiorcy przesyłki powinna być dostępna pod wskazanym numerem telefonu, gdyż taki kontakt i podanie kodu odbioru jest wymagane do zakończenia usługi, brak osoby kontaktowej, brak kontaktu może wiązać się z dodatkowym obciążeniem nadawcy kwotą zgodną z Cennikiem.
 3. Prawidłowo złożone Zlecenie zgodnie z punktem 4.3 automatycznie pojawi się na mapie oraz zostanie udostępnione w Aplikacji Mobilnej, w celu wykonania przez Kuriera. Jeżeli w określonym czasie od pojawienia się Zlecenia w Aplikacji Mobilnej żaden z Kurierów nie będzie w stanie podjąć się wykonania zamówionej usługi lub z innych przyczyn nie podejmie się jej wykonania – Zlecenie przestaje być widoczne w Aplikacji, a Klient, który zamówił to Zlecenie otrzymuje wiadomość z zapytaniem o dalszej chęci wykonania usługi. Jeżeli Klient wyrazi chęć wykonania usługi, Zlecenie jest ponownie, bezpłatnie aktywowane i tym samym ponownie staje się widoczne w Aplikacji Mobilnej dla wszystkich Kurierów. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci anulowania Zlecenia, środki zostają automatycznie zwrócone na INDYWIDUALNE KONTO NADAWCY w SERWISIE DELIVO i mogą zostać wykorzystane ponownie.
 4. Klient obowiązany jest podać dane dotyczące przesyłki zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie przez Klienta wymiarów, wagi lub innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty dodatkowych kosztów zgodnie z Regulaminem Kuriera, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
 5. Składane Zlecenie przez Klienta powinno być zgodne z Regulaminem Kuriera wybranego przez Klienta. W przypadku braku zgodności Kurier może odmówić lub wstrzymać realizację Zlecenia zgodnie ze swoim Regulaminem Kuriera. W takim wypadku Klient ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Kurierem celem ustalenia dalszej procedury realizacji Umowy Przewozu zgodnie z Regulaminem Kuriera. Usługodawca w ramach Usługi Serwisu zapewnia Klientowi niezbędne wsparcie w prawidłowej realizacji Umowy Przewozu.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Przewozu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie DELIVO oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.
 7. Odstąpienie od Umowy Przewozu i Usługi Serwisu przez Klienta:
 8. Po zawarciu Umowy Przewozu i Usługi Serwisu Klient niebędący konsumentem nie posiada prawa do odstąpienia od zawartej umowy, chyba że Usługodawca lub Kurier wyrazi na to zgodę.
 9. W przypadku Klienta będącego konsumentem i chęci odstąpienia przez niego od Umowy Przewozu i Usługi Serwisu na innej podstawie niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odstąpienie takie jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu przez Klienta jego warunków z Usługodawcą lub Kurierem.
 10. Usługa Serwisu świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Serwisu obejmuje odpłatne pośrednictwo w złożeniu Zlecenia przez Klienta Kurierowi i zawarciu Umowy Przewozu pomiędzy Klientem i Kurierem. Usługodawca jest obowiązany wykonać Usługę Serwisu bez wad. Usługa Serwisu świadczona jest niezwłocznie po złożeniu Zlecenia przez Klienta.
 11. Umowa Przewozu zawierana jest między Klientem i Kurierem za pośrednictwem Serwisu Internetowego i na warunkach wskazanych w Zleceniu, niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Kuriera. Przedmiotem Umowy Przewozu zawieranej między Klientem, a Kurierem są wybrane przez Klienta w Zleceniu usługi dotyczące przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) świadczone przez Kuriera i wykonywane w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Przewoźnik obowiązany jest wykonać Umowę Przewozu bez wad.
 12. Termin realizacji Umowy Przewozu wynika z wybranego rodzaju usługi:
 13. Delivo Express 1h – doręczenie z bardzo krótkim terminem realizacji, minimalny czas to 30 min od zamówienia usługi;
 14. Delivo Comfort 4h – doręczenie ze standardowym terminem realizacji, minimalny czas to 2-4 h od zamówienia usługi.
 15. Delivo Eco 6h – doręczenie z dłuższym okresem realizacji, minimalny czas to 6 h od zamówienia usługi.
 16. Korzystanie z serwisu jest możliwe 7 dni w tygodniu przez 24 godziny 365 dni w roku. Natomiast zlecenia realizowane są 7 dni w tygodniu w godzinach 9-17 wyłączając dni ustawowo wolne od pracy (nie dotyczy niedziel).
 17. Jeżeli kurier nie wywiąże się z doręczenia przesyłki w gwarantowanym czasie w ramach wybranej usługi, klient otrzyma rabat. Rabat będzie równowartością różnicy ceny w porównaniu do usługi, w której czasie realizacji kurier się faktycznie zmieścił. Jeżeli będzie to usługa doręczenia delivo express 1h, a doręczenie nastąpi w czasie gwarantowanym w ramach usługi delivo comfort 4h, odpowiednie środki zostaną klientowi zwrócone na INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA.
 18. Początek biegu terminu realizacji Umowy Przewozu następuje w momencie kliknięcia przez nadawcę przycisku „Zamów kuriera” w formularzu składania zlecenia transportu.
 19. W związku z realizacją Zlecenia za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej przez Kuriera mogą pojawić się dodatkowe opłaty, które wynikają z danej sytuacji faktycznej. W szczególności Klient może zostać obciążony opłatą PICKUP w wysokości zgodnej z cennikiem usług, w przypadku, gdy Kurier zgodnie ze Zleceniem przyjedzie we wskazane przez Klienta miejsce odbioru przesyłki od Nadawcy i przekazanie przesyłki nie dojdzie do skutku z powodu jej braku lub nieobecności nadawcy. Jeżeli wymiary podane przez nadawcę różnią się od faktycznych wymiarów przesyłki, kurier może odmówić realizacji zlecenia – w takim przypadku nadawca przesyłki zostanie obciążony opłatą za PICKUP przesyłki, lub poprosić o korektę wymiarów oraz podpis nadawcy na liście przewozowym z uzupełnionymi faktycznymi wymiarami przesyłki, co będzie skutkować doliczeniem dodatkowych kosztów związanych z realizacją przesyłki (według cennika usług).
 20. Jeżeli nadawca zdecyduje o korekcie adresu doręczenia po skutecznym odbiorze przesyłki przez kuriera, Delivo może doliczyć opłatę zgodną z faktycznym przebytym dystansem i wagą przesyłki, niemniej jak 25zł netto.
 21. W przypadku nieudanej próby doręczenia przesyłki z powodu nieobecności odbiorcy pod wskazanym przez nadawcę adresem, lub gdy adres jest błędny, kurier może zdecydować o zwrocie przesyłki do nadawcy, co będzie skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% pierwotnej ceny usługi.

6) ODPŁATNOŚC KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie z Usługi Serwisu jest odpłatne i obejmuje ono także wynagrodzenie należne Przewoźnikowi tytułem zawartej Umowy Przewozu, w tym także dodatkowe koszty zgodnie z Regulaminem Kuriera mogące powstać w wyniku podania przez Klienta danych dotyczących przesyłki niezgodnie ze stanem faktycznym.
 2. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Serwisu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty kosztów Usługi Serwisu przez Klienta powstaje w momencie zawarcia Umowy Przewozu.
 3. Koszty Usługi Serwisu uwidocznione na stronie DELIVO podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznych Kosztach Usługi wraz z podatkami, a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia – zawsze przed zawarciem Umowy Przewozu (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
 4. Płatność tytułem Usługi Serwisu dokonywana jest Usługodawcy. Usługodawca przekazuje Przewoźnikowi należne mu wynagrodzenie tytułem zawartej Umowy Przewozu.
 5. Poniżej wskazane są sposoby i terminy płatności dla Klientów nieposiadających Umowy Współpracy lub składających Zlecenie nie będąc zalogowanym na swoje Konto Klienta.
 6. Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności tytułem Usługi Serwisu:
 7. płatność za pomocą środków Klienta dostępnych w ramach Serwisu Internetowego – Serwis udostępnia możliwość dokonania przez Klienta przedpłaty na indywidualne konto Klienta w Serwisie tytułem przyszłych płatności za Usługi Serwisu (skarbonka).
 8. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi, kartą płatniczą, kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych albo
 9. Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem Usługi Serwisu niezwłocznie po zawarciu Umowy Przewozu.
 10. Od dokonania płatności przez Klienta może być zależne rozpoczęcie realizacji Umowy Przewozu – zgodnie z pkt. 5.4 Regulaminu.

7) LIST PRZEWOZOWY

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi list przewozowy zgodnie z początkiem biegu terminu realizacji Umowy Przewozu wskazanym w pkt. 5.4 Regulaminu.
 2. Do realizacji zamówienia list przewozowy nie jest wymagany (z wyłączeniem nadania przesyłki do Urzędów – w tym przypadku jest obowiązkowy). Należy jednak znać kod odbioru przesyłki, który dostępny jest w liście przewozowym wygenerowanym w SERWISIE DELIVO podczas składania zamówienia, gdyż NADAWCA może być poproszony o niego przez kuriera w momencie odbioru przesyłki.
 3. W celu zakończenia Zlecenia, kurier po uzyskaniu podpisu odbiorcy, wykonuje zdjęcie podpisanego listu przewozowego i przesyła plik do aplikacji.
 4. Innym sposobem zakończenia Zlecenia jest podanie kurierowi 6-cyfrowego kodu doręczenia. Wpisanie kodu w aplikacji, automatycznie kończy proces doręczenia.

8) OBOWIĄZKI KLIENTA W ZWIĄZKU Z UMOWĄ PRZEWOZU

 1. Klient będący stroną Umowy Przewozu obowiązany jest do zapłaty ceny z jej tytułu oraz zwrotu wydatków i opłat, które Kurier poczynił lub poniósł w celu należytego wykonania Umowy Przewozu zgodnie ze Zleceniem Klienta. O łącznych Kosztach Usługi wraz z podatkami a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia – zawsze przed zawarciem Umowy Przewozu.
 2. Klient obowiązany jest do zapłaty kosztów, jakie poniósł Usługodawca lub Kurier na skutek podania przez Klienta w Zleceniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Klient odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Płatności, o których mowa w pkt. 8.1 oraz 8.2. Regulaminu dochodzone są od Klienta przez Usługodawcę w ramach Usługi Serwisu.
 4. Klient obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Serwisu Internetowego przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
 5. Klient obowiązany jest do współdziałania przy wykonywaniu Umowy Przewozu, w szczególności obowiązany jest do:
 6. podania w Zleceniu danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie rodzaju, wagi i wymiarów przesyłki oraz miejsca dostawy,
 7. przygotowania przesyłki do przewozu, wydania i załadunku osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi właściwie zapakowanej przesyłki (to jest w stanie umożliwiającym prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia) pod wskazanym w Zleceniu adresem,
 8. wydrukowania, umieszczenia trwale na przesyłce i przekazania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę,
 9. zawiadomienia w miarę możliwości odbiorcy o planowanej przesyłce, w tym o obowiązku zapewnienia, w razie takiej konieczności, warunków do rozładunku przesyłki,
 10. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Kuriera protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,
 11. poinformowania odbiorcy o jego uprawnieniu do żądania od Kuriera niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki protokolarnego ustalenia stanu przesyłki, jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,
 12. wydania osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią Kurierowi wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.

9) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. W DELIVO dostępne są następujące usługi elektroniczne: Formularz Zlecenia oraz Konto. Usługi Elektroniczne są nieodpłatne.
 2. Złożenie Zlecenia za pomocą Formularza Zlecenia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zlecenia dostępnego na Stronie Serwisu i (2) kliknięciu pola akcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie DELIVO). W Formularzu Zlecenia niezbędne jest podanie przez Klienta danych wskazanych w pkt. 4 ppkt. 4 Regulaminu.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zlecenia świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia Umowy Przewozu w wyniku złożenia Zlecenia Klient obowiązany jest dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa Elektroniczna Formularz Zlecenia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zlecenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zlecenia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji – „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
 5. danych Usługobiorcy: nazwa w Serwisie Internetowym, adres poczty elektronicznej, hasło;
 6. danych kontaktowych Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu / numer lokalu, kod pocztowy, miasto); oraz
 7. w zależności od statusu Usługobiorcy korzystającego z Serwisu Internetowego (konsument / przedsiębiorca) – w przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem: imię i nazwisko, a w przypadku Usługobiorcy nie będącego konsumentem: imię i nazwisko oraz NIP Usługobiorcy oraz dodatkowo adres prowadzonej działalności lub siedziby (ulica, numer domu / numer lokalu, kod pocztowy, miasto).
 8. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia Umowy Przewozu w trakcie korzystania z Konta Klienta Klient obowiązany jest dokonania płatności tytułem Usługi Serwisu na zasadach zawartych w Regulaminie. Usługa Elektroniczna Konto Klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@delivo.eu lub też pisemnie na adres: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko.
 9. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu dotyczącym Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta Klienta – z chwilą utworzenia Konta Klienta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@delivo.eu lub też pisemnie na adres: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko.
 11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z DELIVO w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem DELIVO (z wyłączeniem procedury reklamacji Umowy Przewozu, która została wskazana w pkt. 11 Regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@delivo.eu lub pisemnie na adres: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko. Czas rozpatrzenia reklamacji poprzez P2 Polska wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia poprawnego wpłynięcia.

10) KONTAKT Z NAMI

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@delivo.eu) oraz poczta tradycyjna (Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko), za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie Zlecenia oraz właściwej umowy z Państwa strony traktujemy za należycie upoważnione do działania w Państwa imieniu w zakresie danego Zlecenia lub właściwej umowy.

11) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY PRZEWOZU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kuriera względem Klienta tytułem Umowy Przewozu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Regulaminie Kuriera.
 2. Reklamacje związane z Umową Przewozu Klient można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@delivo.eu lub pisemnie na adres: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko. Czas rozpatrzenia reklamacji poprzez P2 Polska wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia poprawnego wpłynięcia.

12) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone bezpośrednio u Kuriera lub konsument może skorzystać z pośrednictwa Usługodawcy. W tym ostatnim wypadku oświadczenie może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Trzebownisko 4, 36-001 Trzebownisko lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@delivo.eu.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

13) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 5. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 6. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów niebędących konsumentami.
 2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki, Usługodawca i Kurier zastrzegają sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Kuriera i Usługodawcy.
 3. Usługodawcy i Kurierowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przewozu i Usługi Serwisu zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy i Kuriera.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z Usługą Serwisu lub Umową Przewozu, Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
 5. Usługodawca i Kurier nie ponoszą odpowiedzialności za różnice w liście przewozowym wystawionym samodzielnie przez Klienta lub Kuriera, w przypadku gdy Klient nie skorzystał z listu przewozowego udostępnionego mu przez Usługodawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność treści listu przewozowego wystawionego samodzielnie lub przez Kuriera z listem przewozowym udostępnionym mu przez Usługodawcę (w szczególności dotyczy to danych nadawcy i odbiorcy oraz dodatkowych wskazań i oświadczeń dotyczących przesyłki – na przykład opcji pobrania).
 6. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usługi Serwisu przez Usługodawcę lub Umowy Przewozu przez Kuriera nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca lub Kurier nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynili.
 7. Usługodawca i Kurier ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Usługi Serwisu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Regulamin Kuriera przewiduje inne ograniczenia, to wysokość odpowiedzialności ograniczona jest zgodnie z Regulaminem Kuriera. Usługodawca i Kurier ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez DELIVO zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany Kurierów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Przewozu) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zlecenia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Przewozu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa Przewozowego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

16) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: _____________________________________________________________

[w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – REGULAMINY KURIERÓW

Regulaminy Kurierów dostępnych w Serwisie Internetowym:

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt bezpośrednio z Państwa opiekunem lub korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół DELIVO

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas. Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie i wyjaśnimy, jakie możliwości daje one hour delivery oraz w jaki sposób działa nasza sieć kurierów miejskich.

Napisz do nas